HYP vedtægter

Vedtægter for

Askov Hygge Hyppere

 

§ 1.               Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er:              Askov Hygge Hyppere

Officiel forkortelse:             HYP

Klubbens hjemsted er:       Næstved kommune

§ 2.               Klubbens formål

Klubbens formål er at højne respekten for ridesport på hyggeplan.

 

§ 3.               Klubbens tilhørsforhold

Klubben er støtteforening for Fladså Rideklub - Sydsjælland, der er medlem af Dansk Rideforbund og Dansk Handicap-Idrætsforbund under Danmarks Idrætsforbund.

 

§ 4.               Klubbens medlemmer

I klubben kan optages aktive ryttere, der er fyldt 25 år, og passive støttemedlemmer over 25 år. Medlemskabet af HYP er gældende fra den dato bestyrelsen modtager skriftlig anmodning om optagelse. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

 

§ 5.               Klubbens hæftelse

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

 

§ 6A             Karantæne

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang - dog max. 2 måneder - til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. Karantæne kan kun meddeles, hvis flertallet af bestyrelsens medlemmer stemmer for det.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted.

 

§ 6B             Udelukkelse

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum på over 2 måneder. Sagen afgøres ved skriftlig afstemning. Vedtagelse kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer ved generalforsamlingen. (Blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor generalforsamlingen, inden afstemning finder sted.

 

§ 7                Kontingent til klubben

Medlemskontingentfor detnæstfølgende år svarer til det af Fladså Rideklub - Sydsjælland til enhver tid fastsatte kontingent for seniorer.

Medlemskontingentet opkræves 1 gang årligt og er forfalden til betaling senest 7. januar i kontingentåret. Er betaling ikke sket senest 1 måned efter forfaldsdato, ophører medlemmets rettigheder, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

 

 

§ 8                Klubbens bestyrelse

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 3 - 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges samlet på generalforsamlingen og konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær, et medlem og to suppleanter. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år, for suppleanter ét år.

Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. Første gang efter ønske. I tilfælde af vakance for et medlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Den indtrådte suppleant overtager det afgåede bestyrelsesmedlems valgperiode. Hvis suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter hver supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. Intet medlem kan dog vælges til bestyrelsen i både Fladså Rideklub - Sydsjælland og Askov Hygge Hyppere.

 

§ 9                Bestyrelsesmøder

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov eller på forlangende af mindst tre bestyrelses-medlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med minimum følgende dagsorden:

                     Godkendelse af referat

                     Økonomi og aktivitet

                     Meddelelser og nyheder

                     Eventuelt

 

Sekretæren skriver mødereferat, der underskrives ved afslutningen af hvert møde. Eventuelle beslutninger tages ved almindeligt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer er til stede og tager del i afstemningen.

 

§ 10              Prokura

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager klubbens formål på bedste måde. Prokura kan meddeles to bestyrelsesmedlemmer (for eksempel formand og kasserer), der herved bemyndiges til at underskrive dokumenter om køb, salg, anden afhændelse eller eventuel pantsætning, som følge af beslutning taget ved ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 11              Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i tilknytning til FRK-S generalforsamling.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Tid og sted samt dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles klubbens medlemmer ved opslag på Fladså Rideklub - Sydsjællands hjemmeside samt i stald og i ridehus med mindst 14 dages varsel. Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst en måned. Se dog §8.

 

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende:

 

                     Valg af dirigent og referent

                     Bestyrelsens beretning

                     Revideret regnskab til godkendelse

                     Behandling af indkomne forslag

                     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

                     Valg af revisor og revisor-suppleant

                     Eventuelt

 

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg, anden afhændelse og pantsætning af klubbens eventuelle faste ejendom, overgang til selvejende institution med mere.

Generalforsamlingen skal godkende samarbejdsaftaler med videre. Forsamlingen kan dog bemyndige bestyrelsen til at handle på sine vegne, hvis en ny aftale bliver aktuel inden næste generalforsamling. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst to medlemmer kræver skriftlig afstemning (se dog § 6B). Står stemmerne lige, er et forslag forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 12 Ændring af vedtægter

Forslag til ændring af vedtægterne kan kun vedtages med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer ved en generalforsamling. Enhver ændring skal meddeles Fladså Rideklub - Sydsjælland.

 

§ 13 Regnskabsåret

Regnskabsåret følger kalenderåret og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision. Det reviderede regnskab kan rekvireres af medlemmerne én uge før generalforsamlingen.

 

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder om det. En ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest tre uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved opslag på Fladså Rideklub - Sydsjællands hjemmeside, i stald og i ridehus med mindst én uges varsel.

 

§ 15 Klubbens opløsning

Klubben kan kun opløses, hvis forslag herom vedtages af to generalforsamlinger, der skal holdes med mindst to ugers mellemrum. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

Eventuelle aktiver overføres til Fladså Rideklub - Sydsjælland.

 

§ 16 Ikrafttræden

Disse vedtægter er trådt i kraft ved den ordinære generalforsamling 18. februar 2020.

 

Underskrevet:

  

Gurli Pedersen

Dirigent

 

I PDF-format til download

 

GDPR Persondataforordningen for HYP

GDPR ramte også HYP - læs mere her

Velkommen

hyp logoAskov Hygge Hyppere, HYP, er Askov Ridecenters Seniorklub for ryttere over 25 år. Klubben fungerer som støtteklub for Fladså Rideklub - Sydsjælland, FRK-S, og optager derfor også ikke-ridende medlemmer, der ønsker at støtte rideklubbens arbejde.

Formålet er:

at højne respekten for ridesport på hyggeplan.

Hygge Hypperne skal være et sprudlende bevis på, at ridesporten kan dyrkes hele livet, uanset hvor dygtig man er eller gerne vil være. Vi skal fremstå som et kompetent og afslappet forbillede for især de mange unge ryttere i Fladså Rideklub.

Askov Hygge Hyppere har det hyggeligt sammen - både når vi hypper og ikke hypper. Vi glæder os til at hilse på dig - på staldgangen, på ridebanen, på tur ud i det blå, eller bare over en kop kaffe på sidelinien.

Inden du melder dig ind, skal du dog vide, at: HYP er ikke en klub under Dansk Rideforbund. Det betyder, at du ikke kan stille op til fine stævner i rideforbundets regi.

Til gengæld kan du deltage i alle aktiviteter arrangeret af for eksempel Naturrytter, samt i alle Fladså Rideklubs andre aktiviteter som f.eks. Ringridning, Rideskoletræf, Orienteringsridt og Jagtridning til Show-dage, Kurser med mere. Se kalenderen.

Seneste generalforsamlinger

Referat fra HYP’s seneste generalforsamlinger

 

Referat fra generalforsamlingen 2022

Referat fra generalforsamlingen 2021

Referat fra generalforsamlingen 2020

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2/1-2020

Referat fra generalforsamlingen 2019

Referat fra generalforsamlingen 2018

 

Referat fra HYP’s ordinære generalforsamling d. 28. februar 2017

 1. Arne Grønborg blev valgt til referent og Gurli Pedersen blev valgt som dirigent. Gurli konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
 2. Formandens beretning blev godkendt. Formanden oplyste under beretningen at kontingentet i Fladså Rideklub var blevet sat til kr. 450,- og at kontingentet i HYP dermed var det samme, da det altid følger kontingentet i Fladså Rideklub.
 3. Regnskabet for 2016 blev forelagt, gennemgået og godkendt.
 4. Der var ikke indkommet forslag.
 5. Arne Grønborg blev genvalgt som formand, Christian Testrup blev valgt som ny næstformand, Gurli Petersen som kasserer.

Bestyrelsen er herefter:

Formand:                   Arne Grønborg

Næstformand:           Christian Testrup

Kasserer:                   Gurli Petersen

 1. Per Nielsen blev genvalgt som revisor.
 2. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen

 

01. marts 2017

Arne Grønborg

Referent

 

Referat fra HYP’s ordinære generalforsamling d. 24. februar 2016

 

1.     Arne Grønborg blev valgt til referent og Lotte Sønderstgård blev valgt som dirigent. Lotte konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 

 

2.     Formandens beretning blev godkendt. Formanden blev hvad kontingentet var og han svarede at det altid følger kontingentet i Fladså Rideklub Sydsjælland. For tiden er kontingentet kr. 450,-

 

3.     Regnskabet for 2015 blev forelagt, gennemgået og godkendt.

 

4.     Der var ikke indkommet forslag. 

 

5.     Arne Grønborg blev genvalgt som formand, Christian Testrup blev valgt som ny næstformand, Lotte Sønderstgård som kasserer.

Bestyrelsen er herefter:

Formand:                   Arne Grønborg

Næstformand:           Christian Testrup

Kasserer:                   Lotte Sønderstgård. 

 

6.     Per Nielsen blev genvalgt som revisor.

 

7.     Dirigenten afsluttede generalforsamlingen

 

24. februar 2016

Arne Grønborg

Referent

 

Referat fra HYP’s ordinære generalforsamling d. 24. februar 2015

1. Arne Grønborg blev valgt til dirigent og Lotte Sønderstgård blev valgt som referent. Arne konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 

2. Formandens beretning blev godkendt. 

3. Regnskabet for 2014 blev forelagt, gennemgået og godkendt.

4. Der var ikke indkommet forslag. 

5. Arne Grønborg blev genvalgt som formand, Trine Rasmussen som næstformand, Lotte Sønderstgård som kasserer. 

Bestyrelsen er herefter:

Formand:                   Arne Grønborg

Næstformand:            Trine Rasmussen

Kasserer:                    Lotte Sønderstgård. 

6. Per Nielsen blev genvalgt som revisor.

7. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen

 

24. februar 2015

Lotte Sønderstgård

Referent

 

 

Referat fra HYP’s ordinære generalforsamling d. 18. februar 2014

1. Arne Grønborg blev valgt til dirigent og Per Nielsen blev valgt som referent. Arne konstaterede at generalforsamlingen var korrekt og lovlig indkaldt. 

2. Formandens beretning blev godkendt. 

3. Regnskabet for 2013 blev forelagt, gennemgået og godkendt. 

4. Der var ikke indkommet forslag. 

5. Arne blev genvalgt som formand, Kasserer Erling Schaufuss udtræder og Lotte Sønderstgaard indtræder som ny kasserer, Næstformand Lene Karberg udtræder og Trine Rasmussen indtræder som ny næstformand, Bestyrelsesmedlem Dorthe Sønderstgaard udtræder, Suppleant Mimi Wilken udtræder

Bestyrelsen er herefter:

Formand:                      Arne Grønborg

Næstformand:            Trine Rasmussen

Kasserer:                       Lotte Sønderstgaard. 

6. Per Nielsen, som reviderede regnskab for 2013, blev genvalgt som revisor.

7. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen

19. februar 2014

Per Nielsen

Referent

Referat fra HYP’s generalforsamling den 5. februar 2013.

 

 1. Arne Grønborg blev valgt til dirigent, og Erling Schaufuss blev valgt til referent. Arne konstaterede at      generalforsamlingen var korrekt og lovlig indkaldt. Til stede var Arne Grønborg, Per Nielsen, Lotte Sønderstgård og Erling Schaufuss.
 2.  Formandens beretning blev godkendt.
 3.  Regnskabet blev forelagt og godkendt - klik her
 4.  Der var ikke indkommet forslag.
 5.  Arne blev genvalgt til formand og Erling fortsætter som kasserer, Lotte Sønderstgård fortsætter i bestyrelsen. Mimi Wilken, Lene Karberg og Dorte Sønderstgård var ikke tilstede, men havde ikke tilkendegivet at de ville udtræde af bestyrelsen, så de fortsætter alle 3.

Bestyrelsen er herefter:

Formand:      Arne Grønborg

Næstformand:   Lene Karberg

Kasserer:      Erling Schaufuss

Medlem:       Dorte Sønderstgård

Medlem:       Lotte Sønderstgård

Suppleant:    Mimi Wilken

 1. Per, der reviderede regnskab for 2012, blev genvalgt som revisor.
 2. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

 

Med udgangen af 2012 var der 76 medlemmer, heraf 2 støtte

 

Referat fra HYP’s generalforsamling den 20. februar 2012.

1. Erling Schaufuss blev valgt til dirigent, og referent. Erling konstaterede at generalforsamlingen var korrekt og lovlig indkaldt.

2. Formandens beretning blev godkendt.

3. Regnskabet blev forelagt og godkendt

4. Der var ikke indkommet forslag.

5. Arne blev valgt til formand og Erling fortsætter som kasserer, Lene Karberg havde givet tilsagn om at komme i bestyrelsen, og fortsætter som næstformand. Mimi Wilken, Lotte Sønderstgård og Dorte      Sønderstgård var ikke tilstede, men havde ikke tilkendegivet at de ville udtræde af bestyrelsen, så de fortsætter alle 3.

Bestyrelsen er herefter:

Formand: Arne Grønborg

Næstformand: Lene Karberg

Kasserer:       Erling Schaufuss

Medlem:         Dorte Sønderstgård

Medlem:         Lotte Sønderstgård

Suppleant:    Mimi Wilken

6. Per, der reviderede regnskab for 2011, blev genvalgt som revisor.

7. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.


Godkendt af dirigent: Erling Schaufuss den 20/2-2012

 

 

 

Referat fra HYP’s generalforsamling den 28. februar 2011.

 1. Erling Schaufuss blev valgt til dirigent, og referent. Erling konstaterede at generalforsamlingen var korrekt og lovlig indkaldt.
 2. Formandens beretning blev godkendt.
 3. Regnskabet blev forelagt og godkendt
 4. Der var ikke indkommet forslag.
 5. Katarina blev valgt til formand og Erling til kasserer, Arne havde givet tilsagn om at fortsætte i bestyrelsen, og fortsætter som næstformand. Lotte Sønderstgård og Dorte Sønderstgård var ikke tilstede, men havde givet tilsagn om at indtræde i bestyrelsen, så de blev begge valgt. Mimi var ikke til stede, men havde ikke tilkendegivet at hun ikke ville forsætte, så hun blev også valgt.

Bestyrelsen er herefter:

Formand: Katarina Stenspil

Næstformand: Arne Grønborg

Kasserer: Erling Schaufuss

Medlem: Dorte Sønderstgård

Medlem: Lotte Sønderstgård

Suppleant: Mimi Wilken

 1. Per, der reviderede regnskab for 2010, blev genvalgt som revisor.
 2. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

Godkendt af dirigent: Erling Schaufuss den 1. marts 2011

Kontakt bestyrelsen

Idéerne har frie tøjler i Askov Hygge Hyppere. Det er medlemmernes engagement og initiativer, der skal udvikle Seniorklubben HYP. Ring, skriv eller tag fat i én fra bestyrelsen, hvis du har en god idé.

Deres fælles mail er: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 AGfoto

Formand Arne Grønborg

 

 fotografenerpvej

Næstformand Rikke Frederiksen

 

 

 fotografenerpvej  

Kasserer - Gurli

 

 

  Suppleant - Lisa Wied

Alle henvendelser omkring eventuelle fejl og mangler på hjemmesiden kan gøres til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker.